วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555


งานช้างสุรินทร์ (เดินทางโดยรถไฟตู้นอน)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนทุกท่านที่รักการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ  นั่งรถไฟ...ไปเที่ยวงานช้างสุรินทร์ระหว่างวันที่  16-18  พฤศจิกาย 2555  ชมการแสดงของช้างกว่า 300 เชือกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์-บุรีรัมย์ ดินแดนแห่งอารยธรรมขอมและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
วันแรกของการเดินทาง 16 พ.ย.55

19.00 น.   พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ชูป้าย งานช้างสุรินทร์55


20.30 น.    ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ด้วยขบวนรถไฟที่ 67  (รถด่วนตู้นอนแอร์ชั้น 2)

   

วันสองของการเดินทาง 17 พ.ย.55

05.30 น.  เดินทางถึงสถานีรถไฟสุรินทร์  ทีมงานและรถภาคพื้นให้ การต้อนรับคณะและนำเข้าสู่สถานที่พักผ่อนในช่วงเช้าเพื่อทำภารกิจ และรับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 1)


07.30 น.  นำท่านชมการแสดงช้างที่ยิ่งใหญ่ตระการตากับ 7 ฉากการแสดงสุดอลังการ

11.30 น.   การแสดงของช้างสิ้นสุด...นำคณะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในเมืองสุรินทร์ (มื้อที่ 2)        
                                                                                                                13.00 น.  เดินทางไปบ้านท่าสว่าง  ชมกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันทร์โสมา ซึ่งมีเทคนิคการทอผ้าที่วิจิตรงดงาม ได้รับคัดเลือกให้ทอผ้าไหมสำหรับผู้นำสำคัญๆ ที่มาเยือน ประเทศไทย จากนั้นนำท่านไปเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เขาพนมสวาย นำท่านไปเคาะระฆัง 1,008 ใบ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นพุทธบูชา


16.00 น.        นำท่านเข้าโรงแรม เพชรเกษม ในเมืองสุรินทร์


19.00 น.        รับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษ (มื้อที่ 3) พร้อมชมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองต้อนรับ ผู้มาเยือน


วันที่สามของการเดินทาง 18 พ.ย.55

06.00 น.        อรุณสวัสดิ์..ปลุกท่านแต่เช้าตรู่  นำท่านไปนั่งสามล้อบริการพิเศษ เที่ยวชมเมืองและ ตักบาตร


08.00 น.       นำท่านกลับไปรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)  หลังอาหารเช้า  เดินทาง อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพนมรุ้ง ชมความงดงามของปราสาทขอมโบราณที่ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ก่อสร้างประมาณพุทธ ศตวรรษที่ 1518


12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)


13.00 น.        ชมปราสาทเมืองต่ำ โบราณสถานที่สร้างในแบบศิลปะบาปวน จากนั้นเดินทางสายประโคนชัย บ้านกรวด-พนมดงรัก-ช่องจอม แวะ ตลาดช่องจอม ชายแดนไทย-กัมพูชาก่อนกลับสู่ตัวเมืองสุรินทร์


18.00 น.        อำลาท่านด้วยอาหารมื้อเย็นแสนอร่อย (มื้อที่ 6) เสิร์ฟพิเศษข้าวหอมมะลิใหม่ข้าวหอมขึ้นชื่อเมืองสุรินทร์ 


19.30 น.       นำท่านส่งกลับยังสถานีรถไฟ  เดินทางโดยรถไฟ ตู้นอนปรับอากาศจากสุรินทร์กลับกรุงเทพมหานคร

วันที่สามของการเดินทาง 19 พ.ย.55

05.00 น.      เดินทางกลับ ถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง โดยสวัสดิภาพขอสงวนสิทธิ์การจองล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการสำรองตู้นอนพิเศษจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย

อัตรานี้รวม      ท่านละ  4,500  บาท

อัตรานี้ไม่รวม   ค่ามินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ/ค่านั่งช้าง ชมเมือง/ ค่าภาษีสำหรับเบิก


เงื่อนไข     ค่ามัดจำทัวร์งวดแรกมัดจำท่านละ 1,500 บาท พร้อมแจ้งชื่อผู้เดินทาง ส่วนที่เหลือชำระ
                    ก่อนการเดินทาง 10 วัน  กรณีท่านเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งให้ทาง
                    บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน และบริษัทฯ จะหัก 50% ของราคามัดจำ ถ้า
                    แจ้งหลัง 10 วัน ทางสมาคมฯจะหักค่ามัดจำทั้งหมด  ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่อง
                    เที่ยวพร้อมกับคณะ หรือถอนตัวจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือ     
                    ส่วนบริการที่ขาดไปได้ โปรแกรมการเดินทาง สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือ
                    เปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม แต่ยึดถือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ 
                    สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอาทิ 
                    อุบัติเหตุซึ่ง เกิดจากภัย ธรรมชาติ, การผละจากงาน, การนัดหยุดงาน, จลาจล  โจรกรรม 
                    และสิ่งของสูญหายตาม สถานที่ ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุม                    

หมายเหตุ : ราคาค่าเดินทางรถไฟที่นอนชั้นล่าง และชั้นบน ราคาเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ในการจองก่อนได้ก่อน